Miljøsertifisering - ISO 14001

I 2009 ble Funnemark miljøsertifisert av Teknologisk Institutt etter kravene i den internasjonale standarden ISO 14001.

Dette er en standard for god miljøledelse og er basert på kontinuerlige forbedringer og overholdelse av et omfattende regelverk. Elementer i standarden er blandt annet miljøpolitikk, planlegging, iverksettelse og drift, kontroll og utbedring samt ledelsesevaluering.

Miljøvisjon og politikk

Funnemark ønsker å bli oppfattet som den mest miljøbevisste bilorganisjasjonen i sitt markedsområde.

Vi forplikter oss til å arbeide kontinuerlig og systematisk for å forebygge og redusere miljøpåvirkningen av vår virksomhet og drift.

Funnemark skal føre en godt synlig miljøpolitikk og ta hensyn til miljøet i alle våre beslutninger.

Vi forplikter oss til å etterleve gjeldende lover og forskrifter og arbeide kontinuerlig for forbedring av vår virksomhet. Gjennom dette, og ved å utøve respekt for mennesker og miljø, vil vi senke belastningen på miljøet. Dette skal gjenspeiles og dokumenteres i vårt forbruk og drift, samt i krav til produkter, tjenester og omgivelser. Våre medarbeidere skal ha kunnskap om vår miljøpåvirkning, de skal være motiverte og ha eierskap til bedriftens miljøfokus.

Våre målsetninger

I vår handlingsplan er det valgt ut fire fokusområder som er energi, avfall, innkjøp og miljøinformasjon ved salg av bil. Vi vil kontinuerlig arbeide med disse områdene for å redusere vår virksomhet sin miljøbelastning.

Miljøprestasjonene for 2019:

Vårt samlede energiforbruk endte på 224 kwh pr kvadratmeter. Dette er 3 kwh pr kvadratmeter mer enn i 2018. Målet vårt for 2019 var å bevare energiforbruket på 221 kwh pr kvadratmeter.

Energiforbruk 2019

Antall kg restavfall har økt med 25 kg pr ansatt sammenlignet med 2018 og vi oppnådde 351 kg restavfall pr ansatt. Imidlertid var antall kg restavfall i 2018 langt lavere enn tidligere år.

Restavfall

Våre felles miljømål for 2020 er:

Redusere vårt samlede energiforbruk med 3 kwh per kvm sammenlignet med forbruk i 2019. Mål på samlet energiforbruk er under 221 kwh per kvm.

Redusere antall kg restavfall med 3 kg per ansatt hvilket tilsvarer 1 % av restavfallet per ansatt i 2019. Mål på samlet restavfall pr ansatt er under 348 kg per ansatt for 2020.

Erstatte 1 stk miljøbelastende kjemikalie produkt.

Redusere CO² utslippet pr nye personbil solgt med 2 g per kjørte kilometer. Mål på CO² utslippet per nye personbil er å oppnå et gjennomsnitt på under 90 gram CO² pr kjørte kilometer.

Vi ser på ISO systemet som et viktig styringssystem, som bidrar til at vi hele tiden forbedrer miljøprestasjonene våre, og dermed reduserer vår miljøpåvirkning. Det er derfor med stolthet vi alle kan se tilbake på de gode prestasjonene som er oppnådd i fellesskap og være motiverte mot å forbedre miljøprestasjonene våre ytterligere i 2020.